Mozzarella Cheese, Tomato base, Ham, Pineapple & Herbs