Mozzarella Cheese, Tomato base, Pepperoni, Onions & Herbs